Reklamacje

Reklamacje

Na wszystkie zakupione w naszym sklepie produkty, przysługują Ci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową.
Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie transportu, prosimy odesłać go przesyłką pocztową na nasz adres :

F.H „NIUA” Małgorzata Ryciak

98-355 Działoszyn

ul. Ogrodowa 3/2

tel.502287445

tel.509753486
 

Ważne! Informacja dla Sprzedawcy

Poniżej znajdą Państwo przykładowe treści przygotowane przez naszych prawników, które mogą Państwo

umieścić na stronie sklepu internetowego, np. w zakładce „Reklamacja Towaru”. Treści te mają na celu

poinformowania konsumenta o jego uprawnieniach ustawowych dotyczących reklamacji towaru. Dodatkowo

treści zostały już dostosowane do przepisów, które obowiązują od 25 grudnia 2014 r.

Poniżej została przedstawiona reklamacja na podstawie ustawy. Proszę pamiętać, że w przypadku

Produktów objętych np. gwarancją lub innymi usługami posprzedażnymi , to należy również o tym

poinformować konsumenta. W tym wypadku zalecamy taką informację umieścić przy danym produkcie oraz

utworzyć dodatkową zakładkę na stronie sklepu np. „Gwarancja i usługi posprzedażne”.

Proszę uzupełnić pola oznaczone żółtym markerem. Mogą się tutaj Państwo posiłkować odpowiednimi

zapisami przygotowanego przez nas regulaminu sklepu internetowego.

Reklamacja produktu

Szanowny Kliencie,

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe

informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz

Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej

podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w

gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie

uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie

wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady

rzeczy sprzedanej

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna

produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne!

Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej

samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

• pisemnie na adres: F.H NIUA z siedzibą w Działoszynie (adres siedziby: ul. Ogrodowa 3 lok. 2, 98-355 Działoszyn).

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@niua.pl;

Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do

zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że

wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to

obowiązkowe.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt

dostarczyć produkt wadliwy na adres: F.H NIUA z siedzibą w Działoszynie (adres siedziby: ul. Ogrodowa 3 lok. 2, 98-355 Działoszyn).

 

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy

reklamację za uzasadnioną.

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych

procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55

60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Dla umów sprzedaży zawartych

od 25 grudnia 2014 r.

W tym wypadu uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość

korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy

Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub

naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub

usunięcia wady.

➢ Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z

postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast

wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową

sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów

w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia

wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do

zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w

porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby

nadmiernych kosztów.

Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach

dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego

polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)

wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności

gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod

adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia

czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej

obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego

zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą

naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne

reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe –

ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają

formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego

opisu reklamacji.

 

Wzór zgłoszenia reklamacji.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
PRZEDSPRZEDAŻNEJ

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
KLIENTOWSKIEJ
DANE KONTAKTOWE KONTRAHENTA
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………..
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….
Data zakupu …………………………………………. Numer faktury- Paragonu ………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Ilość reklamowanego towaru ………………………………………………………..

Nr konta bankowego do ewentualnego przelewu w przypadku reklamacji uznanej

………………………………………………………………………………
Opis stwierdzonej wady ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: …………………………………………………….
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….
Numer rachunku
NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU
Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.
…………………………………………………………………………
(czytelny podpis Klienta)